สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการกรม สผ. เบอร์ 02-265 6500 ต่อ 6716
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ https://onep.thaijobjob.com/ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
คำตอบ :  1. ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มกราคม 2566  กำหนดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย                                                                                                               2. ชำระเงินผ่านเครื่อง  ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครต้องมีบัตร ATM บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น)  ชำระเงินได้  ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มกราคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. และ ให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย                                                           3. ชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน Internet Payment (KTB ONLINE หรือ net bank) โดยสามารถชำเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ชำระเงินได้  ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มกราคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. และ ให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย  โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท 
ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 370 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ https://onep.thaijobjob.com
คำตอบ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ http://onep.thaijobjob.com/
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สผ. เบอร์ 02-265 6500 ต่อ 6716